2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050247-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฏฐ์ณิชา วรรณทิพย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUTNICHA WANNATHIP
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (Pass as in the announcement No. 73/2023 on June 1, 2023) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานร่วมกับแอปพลิเคชัน ClassDojo 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Speaking and Writing Abilities of Grade 12 Students Using Creativity-Based Learning with ClassDojo 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.245/2566 ลว. 25 เมษายน 256
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤษภาคม 2566 27% เอกสารไม่ครบ / ยังไม่อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 ตุลาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.912/2566 ลว. 20 ตุลาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 30 ตุลาคม 2566 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 1 กุมภาพันธ์ 2567 รอ บว.37
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-