2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050253-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปาริตา ชามนตรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PARITA CHAMONTREE
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 11 /2565) ลงวันที่ 24 มกราคม 2565</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาหลักฐานความตรงของการประเมินวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE STUDY OF VALIDITY EVIDENCE ON COGNITIVE DIAGNOSTIC ASSESSMENT ON THE USE OF JAPANESE FOR COMMUNICATION FOR GRADE 10 STUDENTS 
รายละเอียด โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 เมษายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.186/2566 ลว. 11 เมษายน 2566
D อนุมัติเค้าโครง 25 พฤษภาคม 2566 turnitin 19% ภาคปลาย 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 ธันวาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.955/2566 ลว. 8 พฤศจิกายน 2566
F แจ้งผลสอบ 28 ธันวาคม 2566 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 9 เมษายน 2567 รอ บว.37
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาหลักฐานความตรงของการประเมินวินิจฉัย ทางพุทธิปัญญา เรื่อง การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (The Study of Validity Evidence on Cognitive Diagnostic Assessmenton The use of Japanese for Communication for Grade 10 Students) 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9644  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤษภาคม 2567 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ