2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050254-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปิยาภรณ์ ประถมวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIYAPORN PRATHOMWONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 176/2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 176/2023 on October 31, 2023) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A Development of Critical Thinking Skills measurement in Science and Technology subjects for grade 4-6 students 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 เมษายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.183/2566 ลว. 5 เมษายน 2566
D อนุมัติเค้าโครง 11 พฤษภาคม 2566 Turnitn 29% ปลาย/2565
F แจ้งผลสอบ 4 มกราคม 2567 Excellent
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 มกราคม 2567 คำสั่ง ศศ.บศ.1086/2566 ลว.30 พ.ย.2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 มกราคม 2567 คำสั่ง ศศ.บศ.1086/2566 ลว.30 พ.ย.2566
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 13 พฤษภาคม 2567 รอ บว.37
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-