2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050258-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุธาศิณี โพธิ์พรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUTHASINEE POPROM
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 83/2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 (Pass as in the announcement No. 83/2023 on June 16, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาหลักฐานความตรงของการประเมินวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE STUDY OF VALIDITY EVIDENCE ON COGNITIVE DIAGNOSTIC ASSESSMENT ON ADDITION AND SUBTRACTION OF FRACTIONS FOR PRATOMSUKSA 4 STUDENTS 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 เมษายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.187/2566 ลว. 11 เมษายน 2566
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤษภาคม 2566 12% ภาคปลาย 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-