2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050259-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วันวิสาข์ ศุขดวง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WANWISA SUKDUANG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด ป.โท เทคโน 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กันยายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.740/2566 ลว. 24 สิงหาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 7 พฤศจิกายน 2566 23% ภาคต้น 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. นนท์ จรุงศิรวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. สามารถ สิงห์มา