2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645060008-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัทรา พรมย่อง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATTRA PROMYONG
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรมการจัดการความปวดต่อความปวด และความพึงพอใจในการจัดการความปวด ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองหลังการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECTS OF A PAIN MANAGEMENT PROGRAM ON PAIN AND SATISFACTION WITH PAIN MANAGEMENT AMONG PATIENTS WITH BRAIN TUMOR AFTER CRANIOTOMY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2566
D อนุมัติเค้าโครง 3 เมษายน 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 พฤษภาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 86/2565 ลว. 3 พ.ค.2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิภาวดี โพธิโสภา คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 19/2566 ลว.19 ม.ค.66
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การแปลและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินความปวดสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ฉบับภาษาไทย: การศึกษานำร่อง  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 เทคโนโลยีทางสุขภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาล: แนวโน้มใหม่ในการดูแลภาวะฉุกเฉินบาดเจ็บและวิกฤต  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 14 พฤศจิกายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์วิจัยระบบป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
สถานที่จัดประชุม โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 128-140  Proceeding Paper Editors/edition/publisher การแปลเครื่องมือ, ความปวด, เครื่องมือประเมินความปวดสาหรับผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง, ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper