2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645070004-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิรัฐิพร ทานุมา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JIRATTIPORN THANUMA
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 177/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 177/2022 on December 15, 2022) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) วิธีทางเมแทบอโลมิกส์เพื่อค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดผักชีลาว 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A metabolomics approach for investigating bioactive metabolites in dill (Anethum graveolens L.) extracts 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 เมษายน 2566 คำสั่งที่259/2023 ลว 20 เมษายน 2566
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤษภาคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 พฤษภาคม 2567 คำสั่งที่ 388/2567 ลว. 30 เมษายน 2567
F แจ้งผลสอบ 27 พฤษภาคม 2567 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ คือ Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิษณา นามวาท คำสั่งที่ 525/2565 ลว 20 มิถุนายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน คำสั่งที่ 525/2565 ลว 20 มิถุนายน 2565