2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645070021-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มธุริน ทับทิมอ่อน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MATURIN THAPTHIM-ON
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 18 เมษายน 2565 750/65 ลว. 21 เม.ย. 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 พฤษภาคม 2565 คำสั่งที่ 295/2565 ลว. 28 เมษายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 7 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย คำสั่งที่ 2071/2564 ลว 26 พฤศจิกายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน คำสั่งที่ 458/2565 ลว 9 มิถุนายน 2565