2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645080006-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นิติรัตน์ บุญนิธิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NITIRAT BOONNITHI
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์วาทกรรมแบบพหุวิธีเชิงวิพากษ์ในโฆษณาร้านอาหารจานด่วนสัญชาติอเมริกันและสัญชาติอังกฤษ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A Multimodal Critical Discourse Analysis of American and British Fast Food Chain Online Commercial Videos 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 228/2565 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 5 เมษายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 228/2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-