2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645110068-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กฤติกา สุภรัมย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KRITTIKA SUPARUM
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 177/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 177/2022 on December 15, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายสำเร็จของวัยรุ่น อายุระหว่าง 10 ปี ถึง 19 ปี เขตสุขภาพที่ 10 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) INCIDENCE AND FACTORS AFFECTING WITH COMPLETED SUICIDE AMONG ADOLESCENT AGED 10-19 YEARS, HEALTH REGION 10 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 17 พฤศจิกายน 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 พฤษภาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 19 พฤษภาคม 2566
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 6 มิถุนายน 2566
F รับรองการแก้ไข 6 มิถุนายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 39/2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายสำเร็จของวัยรุ่นอายุระหว่าง 10-19 ปี เขตสุขภาพที่ 10 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (SRINAGARIND MEDICAL JOURNAL) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 กรกฎาคม 2566 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 13  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ