2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645110097-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บุญเจือ ชะนะค้า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BOONJUE CHANAKA
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   ลาพักการเรียน     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) GUIDELINES FOR THE OF SOLID WASTE MANAGEMENT OF CHUMPUANG SUB-DISTRICT MUNICIPALITY , CHUMPUANG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 24 กันยายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. พรพรรณ สกุลคู 112/2565 ลว.21 มิถุนายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-