2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 11771   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Pornpun Sakunkoo 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647110002-1  นาย จิตติพงศ์ สังข์ทอง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 81/2565 ลว. 23 พ.ค. 65  
645110128-5  น.ส. ไอรดา ไชยโยธา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  112/2565 ลว.21 มิถุนายน 65  
645110120-1  นาย อาคม จันทะวงษ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  143/2565 ลว.19 กรกฎาคม 2565  
645110108-1  น.ส. ทัณฑิกา วงษาสาย  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 95/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565  
645110097-0  นาย บุญเจือ ชะนะค้า  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  112/2565 ลว.21 มิถุนายน 2565  
637110016-9  น.ส. รจิตรา นววงศ์อนันต์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 135/2564 ลว 2 กค 64  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์การทำงานโดยวิธีการ RULA ของพนักงานโรงงานผลิตน้ำดื่ม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์Ergonomic Risk Assessment by RULA in Drinking water plants staffs in Chalomephakiat District, Burirum Province 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานบริการวิชาการ กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ISBN/ISSN 2672-9636 (online) [Formerly ISSN 1906-201X] (Print)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อจากการทำงานในพนักงานโรงน้ำดื่ม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาวารสารฯ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กันยายน 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ