2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 11771   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ. พรพรรณ สกุลคู  ชือนามสกุล(อังกฤษ) - Pornpun Sakunkoo 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647110002-1  นาย จิตติพงศ์ สังข์ทอง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 81/2565 ลว. 23 พ.ค. 65  
645110120-1  นาย อาคม จันทะวงษ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  143/2565 ลว.19 กรกฎาคม 2565  
657110002-2  นาย อโนราช โยเหลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 142/2566 ลว. 8 มิ.ย. 66  
655110131-7  น.ส. บุณชนิดา หวานเพราะ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 169/2566 วันที่ 5 กรกฎาคม 2566  
655110111-3  น.ส. สิริมา นุตโร  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 169/2566 วันที่ 5 กรกฎาคม 2566  
655110099-7  น.ส. จิราวรรณ ชนะพันธ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 169/2566 วันที่ 5 กรกฎาคม 2566  
655110097-1  น.ส. กฤษณา อารีรอบ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 169/2566 วันที่ 5 กรกฎาคม 2566  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์การทำงานโดยวิธีการ RULA ของพนักงานโรงงานผลิตน้ำดื่ม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์Ergonomic Risk Assessment by RULA in Drinking water plants staffs in Chalomephakiat District, Burirum Province 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานบริการวิชาการ กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ISBN/ISSN 2672-9636 (online) [Formerly ISSN 1906-201X] (Print)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อจากการทำงานในพนักงานโรงน้ำดื่ม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาวารสารฯ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กันยายน 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Prevalence of Long Covid condition and its associated PM2.5 exposure 
ชื่อวารสาร EnvironmentAsia  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE) 
ISBN/ISSN ISSN: 1906-1714; Online ISSN: 2586-8861  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 May 2023 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน september  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความชุกของการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากฝุ่น PM2.5 ของผู้สูงอายุ ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2565 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ PM2.5 Levels in the Muang District of Khon Kaen Province by Ambient PM2.5 detectors with Real-time Sensors 
ชื่อวารสาร Environment Asia 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 January 2023 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ