2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645110120-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อาคม จันทะวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AKOM JUNTAWONG
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล ใน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ENVIRONMENTAL AWARENESS OF PEOPLE AROUND THE BIOMASS POWER PLANT IN NAM PHONG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 24 กันยายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู 143/2565 ลว.19 กรกฎาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-