2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645110127-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เนตรดาว น้อยโนนทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NETDAO NOINONTHONG
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 42/2567 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 ) (Pass as in the announcement No. 42/2024 on March 15, 2024) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การออกแบบการ์ดป้องกันเครื่องย้ำตาไก่ระบบไฟฟ้า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตรองเท้าหนังแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) SAFETY DESIGN OF ELECTRICAL EYELET RIVETING MACHINE : A CASE STUDY IN ONE LEATHER SHOES FACTORY IN KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล 143/2565 ลว.19 กรกฎาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง 52/2567 ลว.20 มีนาคม 2567
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การออกแบบการ์ดป้องกันเครื่องย้ำตาไก่ระบบไฟฟ้า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตรองเท้าหนังแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 มิถุนายน 2567 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤษภาคม 2567 ถึง 17 พฤษภาคม 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม กราฟ กทม.  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2567  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-15  Proceeding Paper Editors/edition/publisher รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง (บรรณาธิการวารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ Best Oral Presentation Award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)