2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645110128-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ไอรดา ไชยโยธา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss IRADA CHAIYOTA
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 143/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566 (Pass as in the announcement No. 143/2023 on September 1, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 กับความสัมพันธ์ของกลุ่มโรคจากมลพิษทางอากาศในเขตจังหวัดสกลนคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ANALYSIS OF SMALL PARTICULATE MATTER, PM2.5 AND PM10 AND THEIR RELATIONSHIP WITH DISEASE GROUPS FROM AIR POLLUTION IN SAKON NAKHON PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 24 กันยายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู 112/2565 ลว.21 มิถุนายน 65
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-