2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645220022-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิชชาพร จุลเสวก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PITCHAPORN JUNLASAEWOK
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 132/2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 132/2023 on August 16, 2023) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนากิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ โดยใช้นิทานดนตรี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF MUSIC STORIES BASED ON CARL ORFF FOR IMPORVING CREATIVITY IN EARLY CHILDHOOD 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 9 มกราคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 พฤศจิกายน 2566
F แจ้งผลสอบ 22 พฤศจิกายน 2566 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. หิรัญ จักรเสน คำสั่งคณะฯ ที่ 235/2565 วันที่ 30 มิย 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 335/2565 วันที 9 ธันวาคม 2565
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนากิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ โดยใช้นิทานดนตรี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
ชื่อวารสาร แก่นดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 2773-9155  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มีนาคม 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ