2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645280024-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สุภาภรณ์ สุขอารมณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SUPAPORN SUKAROM
    คณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
แผนการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 123/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565) (Pass as in the announcement No. 123/2022 on September 1, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) เหตุผลต่อการตัดสินใจชำระค่าน้ำประปาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) REASONS FOR THE DECISION TO PAY WATER SUPPLY BILL THROUGH THE ELECTRONIC SYSTEM AMONG THE RESIDENTS OF KHOK KLANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, NON SA-AT DISTRICT, UDON THANI PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ปานปั้น รองหานาม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ เหตุผลต่อการตัดสินใจชำระค่าน้ำประปาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวารสาร วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 2697-4967   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 พฤษภาคม 2566 
ปีที่ ึ7  ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ