2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645450062-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิศณุกร แทนรินทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WISANUKORN TAENNARIN
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา นิติศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) มาตรการชดเชยและเยียวยาความเสียหายในคดีบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE MEASURES TO COMPENSATE AND REMEDY IN TRESPASS CASE OF CONSERVATION FOREST AREA 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 มิถุนายน 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 139/2565 ลว. 21 มิ.ย. 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 มิถุนายน 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 4 กรกฎาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 22/2564 ลว. 15 ก.ค. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-