2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645450064-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณิชาภา วงษ์ปัญญา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NICHAPA VONGPUNYA
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา นิติศาสตร์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2565 ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 97/2022 on July 20, 2022) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) ปัญหาการกำหนดความรับผิดในตัวบุคคลจากการใช้เทคโนโลยีในวิชาชีพเวชกรรม 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) THE PROBLEM OF DETERMINING PERSONAL LIABILITY FOR THE USE OF TECHNOLOGY IN MEDICAL PROFESSION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 23/2566 ลว.1 ก.พ. 2566
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 3 มีนาคม 2566
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 พฤษภาคม 2566 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 98/2566 ลว. 3 พ.ค. 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 พฤษภาคม 2566 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 กรกฎาคม 2566 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 159/2566 ลว. 10 ก.ค. 2566
F แจ้งผลสอบ 24 กรกฎาคม 2566 GOOD
F รับรองการแก้ไข 31 สิงหาคม 2566
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 7 พฤศจิกายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 158/2565 ลว. 18 ก.ค. 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-