2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645740145-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กรกฎ รัตนมณีรัศมี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KORAKOT RATTANAMANEERATSAMEE
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 177/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 177/2022 on December 15, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) แนวทางการเพิ่มความพึงพอใจของผู้พักอาศัยในห้องเช่ารายเดือนโดยใช้หลัก สุนทรียสาธก กรณีศึกษาห้องเช่า ธิดานุช เพลส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) GUIDELINES FOR ENHANCING TENANT SATISFACTION IN MONTHLY RENTAL ROOMS USING APPRECIATIVE INQUIRY: A CASE STUDY OF THIDANUCH PLACE, MUEANG DISTRICT, ROI ET PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 28 มกราคม 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 มิถุนายน 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 มิถุนายน 2566
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 16 สิงหาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อัจฉริยะ อุปการกุล คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 173/2565 ลว. 24 พฤศจิกายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ แนวทางการเพิ่มความพึงพอใจของผู้พักอาศัยในห้องเช่ารายเดือนโดยใช้หลักสุนทรียสาธก กรณีศึกษาห้องเช่า ธิดานุช เพลส อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่5 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 กรกฎาคม 2566 ถึง 28 กรกฎาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท23 กรุงเทพฯ 10110  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2566  Proceeding Paper Issue 976-616-296-264-4 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 30-42  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper