2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645740158-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณกรณ์พฤฒ ทับเดิม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NAKORNPREUD TUBDOEM
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 104/2564 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 104/2021 on August 6, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) แนวทางการสร้างความสุขของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) GUIDELINES FOR CREATING HAPPINESS OF CONTACT CENTER AGENT BY IMPLEMENTATION OF APPRECIATIVE INQUIRY PROCESS: A CASE STUDY OF XYZ BANK CONTACT CENTER KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 20 มกราคม 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 มิถุนายน 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 มิถุนายน 2566
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 19 กรกฎาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อัจฉริยะ อุปการกุล คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 173/2565 ลว. 24 พฤศจิกายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ แนวทางการสร้างความสุขของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธกกรณีศึกษา ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 กรกฎาคม 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 กรกฎาคม 2566 ถึง 6 กรกฎาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สถานที่จัดประชุม รูปแบบออนไลน์ e-conference ระบบ cisco webex  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume NCBA 11 ปีการศึกษา 2565  Proceeding Paper Issue NCBA 11 ปีการศึกษา 2565 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 296-304  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract