2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647020012-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิมล พละราช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WIMOL PALARACH
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 174/2565 ลว 25 มี.ค. 65 แต่งตั้ง รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง เป็นที่ปรึกษาร่วม 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 700/2564 ลว 17 พ.ย. 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 พฤศจิกายน 2564 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 451/2564 ลว 15 ก.ค. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-