2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647040007-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศุภณัฐ แช่มชื่น ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUPANAT CHAMCHUEN
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2565 ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565) (Pass as in the announcement No. 73/2022 on June 2, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาระบบควบคุมชนิดไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งสำหรับขับมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรภายในด้วยวิธีการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF POSITION SENSORLESS CONTROL FOR INTERIOR PERMANENT MAGNETIC SYNCHRONOUS MOTOR DRIVE BY OPTIMIZATION BASED MODEL PREDICTIVE CONTROL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 กรกฎาคม 2565 คำสั่งคณะฯที่ 331/2565 ลว.30 มิถุนายน 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 กรกฎาคม 2565 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กรกฎาคม 2565 คำสั่งคณะฯที่ 332/2565 ลว.30 มิถุนายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 1 สิงหาคม 2565 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ คำสั่งคณะที่ 505/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะที่ 505/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564