2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647050023-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. โสรญา แสนเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SORAYA SANMUANG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 11/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (Pass as in the announcement No. 11/2023 on February 1, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ระบบการประเมินสมรรถนะแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การประยุกต์ใช้การทดสอบแบบปรับเหมาะ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Competency Online Assessment System for Upper secondary learner: An application of Adaptive Testing 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 ตุลาคม 2565 ต้น/2565 คำสั่ง ศศ.บศ.597/2565 ลว. 8 กันยายน 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 ตุลาคม 2565 สอบผ่าน "S" เมื่อต้น/2565 ลว. 27 ตุลาคม 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มีนาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.126/2566 ลว. 15 มีนาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 10 เมษายน 2566 ปลาย/2565 Turnitin 8%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. กรชวัล ชายผา