2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647050024-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัคกุล บุตรเคน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PAKAKUL BUDKEN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 135/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) (Pass as in the announcement No. 135/2021 on November 1, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับการวัดทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING IN LIFE SKILLS OF SECONDARY 3 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 ตุลาคม 2565 ต้น/2565 คำสั่ง ศศ.บศ.597/2565 ลว. 8 กันยายน 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 ตุลาคม 2565 สอบไม่ผ่าน U เมื่อต้น/2565 ลว. 27 ตุลาคม 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มีนาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.127/2566 ลว. 15 มีนาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 20 เมษายน 2566 ปลาย/2566 turnitin 20%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา