2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647050027-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ณัฏฐศศิ ศรีสุธรรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. NATTASASI SRISUTHUM SRISUTHUM
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 54/2023 on May 1, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 ตุลาคม 2565 ต้น/2565 คำสั่ง ศศ.บศ.597/2565 ลว. 8 กันยายน 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 ตุลาคม 2565 สอบผ่าน "S" เมื่อต้น/2565 ลว. 27 ตุลาคม 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2566 ภาคปลาย 2565 * ยังสมบูรณ์ เรื่อง กก.สอบเค้าโคง
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-