2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647050036-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศุภลักษณ์ ชัยอาวุธ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPALUK CHAIARWUT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 65/2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 65/2023 on May 16, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมการเรียนรู้บนดิจิทัลแพลตฟอร์มตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงบริหารทางคณิตศาสตร์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF INNOVATION LEARNING MODEL ON DIGITAL PLATFORMS FOLLOWING THE CONSTUCTIVIST APPROACH TO PROMOTE EXECUTIVE MATHEMATICS PROBLEM SOLVING 
รายละเอียด เทคโนโลยีการศึกษา โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 สิงหาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.730/2566 ลว. 21 สิงหาคม 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 กันยายน 2566 ผ่าน S เมื่อ ต้น/2566 ลว. 21 กันยายน 2566
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 ธันวาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.1103/2566 ลว.12 ธันวาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 12 มกราคม 2567 Turnitin 8% ภาคปลาย 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรมะ แขวงเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ศานิตย์ ศรีคุณ