2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647110002-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จิตติพงศ์ สังข์ทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JITTIPONG SUNGTHONG
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 159/2565 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565) (Pass as in the announcement No. 159/2022 on November 16, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 กุมภาพันธ์ 2566
D อนุมัติเค้าโครง 12 กันยายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 81/2565 ลว. 23 พ.ค. 65
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. อภิพร ถิ่นคำรพ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 69/2566 ลว. 24 มี.ค. 66