2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647220015-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss CHUN CHEN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHUN CHEN
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2564 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 97/2021 on July 21, 2021) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในระดับเริ่มต้นในโรงเรียนประถมศึกษาสำหรับคนตาบอด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The development of a piano teaching model for visually impaired students at the beginning Level in elementary school for the blind 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 พฤศจิกายน 2565
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 11 พฤศจิกายน 2565 ผ่าน
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤศจิกายน 2565 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 29 เมษายน 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 เมษายน 2567
F แจ้งผลสอบ 11 เมษายน 2567 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 228/2565 วันที่ 27 มิย 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส คำสั่งคณะฯ ที่ 228/2565 วันที่ 27 มิย 2565
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development of tailored teaching model for beginning piano level among visually impaired students 
ชื่อวารสาร Journal of ecohumanism 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of ecohumanism 
ISBN/ISSN 2752-6798  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 June 2024 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ