2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647220040-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. TAO LI ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. TAO LI
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 109/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 109/2021 on August 16, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 พฤษภาคม 2565 u
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 กรกฎาคม 2565 s
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร คำสั่งคณะฯ ที่ 127 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา คำสั่งคณะฯ ที่ 127 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565