2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647220054-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พิทยาพล บุตรวิชา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHITTHAYAPHON BUTWICHA
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงหมอลำ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 34/2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 34/2023 on March 13, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) วรรณกรรมศรีธนมโนราห์สู่การสร้างสรรค์วาดลำกลอนอีสาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) SRITON MANORA LITERATURE FOR THE APPLICATION AND CREATION OF ISAN LUMKLON STY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 30 เมษายน 2565 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 พฤษภาคม 2565
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 พฤษภาคม 2565 s
D อนุมัติเค้าโครง 23 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา คำสั่งคณะฯที่ 122 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งคณะฯ ที่ 336/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565