2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647220055-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภิญญาพัชร์ สวัสดิ์กุลนิธิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHINYAPAT SAWATKUNNITHI
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 165/2565 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565) (Pass as in the announcement No. 165/2022 on November 28, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) รูปแบบและคติสัญลักษณ์ของส่วนประดับบนเพดานภายในพุทธศาสนาคารอีสาน สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Style and Symbolic of Decorations on the ceiling inside of Isan Buddhist Building for Creative Product Design. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2565 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 พฤษภาคม 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤษภาคม 2565 s
D อนุมัติเค้าโครง 23 มกราคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. ธนสิทธิ์ จันทะรี คำสั่งคณะที่ 114 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งคณะที่ 114 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565