2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655020018-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กัญญานัฐ ผดุงจิต ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANYANAT PADUNGJIT
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสังเคราะห์คาร์บอนควอนตัมดอทจากใบโกสนโดยวิธิไฮโดรเทอร์มอลเพื่อตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) SYNTHESIS OF CARBON QUANTUM DOTS FROM CROTON LEAVES BY HYDROTHERMAL METHOD TO DETECT LATENT FINGERPRINTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2567 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 78/2567 ลว 21 ก.พ. 2567
D อนุมัติเค้าโครง 8 มีนาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 60/2567 ลว 7 ก.พ. 2567
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-