2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655020089-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐวัตร แย้มไทย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAWAT YAMTHAI
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 49/2567 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567) (Pass as in the announcement No. 49/2024 on April 1, 2024) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภัยของอาชญากรรมไซเบอร์กับความตระหนักในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE STUDY OF RELATIONSHIPS BETWEEN CYBERSECURITY THREATS AND AWARENESS IN KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มกราคม 2567 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 6/2567 ลว 3 ม.ค. 2567
D อนุมัติเค้าโครง 5 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 326/2566 ลว 29 มิ.ย. 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-