2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655020095-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. หทัยภัทร สอนนอก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss HATHAIPAT SORNNORK
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ประสิทธิภาพการชะลอวัยของสารสกัดจากตำรับยาอายุวัฒนะในแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ANTI-AGING EFFICIENCY OF AN EXTRACT FROM TRADITIONAL THAI LONGEVITY FORMULA IN DROSOPHILA MELANOGASTER 
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 253/2566 ลว 23 พ.ค. 2566 แต่งตั้ง รศ.ดร. อนัญญา เดชะคำภู เป็นรที่ปรึกษาร่วม 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2566 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 587/2566 ลว 15 พ.ย. 2566
D อนุมัติเค้าโครง 3 มกราคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 752/2565 ลว 29 ธันวาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 253/2566 ลว 23 พ.ค. 2566