2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655030016-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนพล ปัจจัยโค ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANAPHON PATJAIKO
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความทนทานต่อสภาวะน้ำท่วมขังของถั่วเขียวผิวดำ (Vigna mongo (L.) Hepper) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Inheritance of flooding tolerance of black gram (Vigna mungo (L.) Hepper) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มีนาคม 2566
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มีนาคม 2566 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 10 เมษายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน