2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655030019-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อดิศักดิ์ ไตยวง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ADISAK TAIYAWONG
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 49/2567 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567) (Pass as in the announcement No. 49/2024 on April 1, 2024) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองร่วมระบบกับอ้อยในพื้นที่รื้อตอรอปลูกอ้อยและหลังการทำนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Soybean production technology under sugarcane fallow area and after rice irrigated area of the Northeast with smart farm technology 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 ธันวาคม 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ธันวาคม 2565 สอบผ่าน S
D อนุมัติเค้าโครง 10 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน