2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655030026-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เบญจวรรณ สิลินทา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BENCHAWAN SILINTA
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 10/2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2567) (Pass as in the announcement No. 10/2024 on January 16, 2024) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ กลุ่มข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ : การพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Value Added of Geographical Indication Product, Khow Hom Mali Din Phu Kao Fai Buri Ram Rice of Ban Sanuan Nok Volcanic Hom Mali Rice Group, Huai Rat District, Buri Ram Province : A Participatory Action Development 
รายละเอียด อรุณี พรมคำบุตร เดิมเป็น อ.ที่ปรึกษาหลัก 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 กันยายน 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 เมษายน 2567
F แจ้งผลสอบ 25 เมษายน 2567
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 1 พฤษภาคม 2567
F รับรองการแก้ไข 19 มิถุนายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ เปลี่ยนแปลงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ กลุ่มข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
ISBN/ISSN 2586-9655  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม 2568  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2568 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ