2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655030034-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิศณีย์ ทำสี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WISANEE TUMSEE
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 42/2567 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 ) (Pass as in the announcement No. 42/2024 on March 15, 2024) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้าแม่น้ำโขงของวิสาหกิจชุมชนคกมาดพัฒนา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : การพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) VALUE ADDED OF MEKONG FERMENTED FISH PRODUCT OF KHOK MAD PATTHANA COMMUNITY ENTERPRISE, CHIANG KHAN DISTRICT, LOEI PROVINCE : A PARTICIPATORY ACTION DEVELOPMENT 
รายละเอียด เดิม อ.สุกัลยา 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 ธันวาคม 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 เมษายน 2567
F แจ้งผลสอบ 26 เมษายน 2567
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 1 พฤษภาคม 2567
F รับรองการแก้ไข 19 มิถุนายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ 22/6/2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มปลาร้าแม่น้ำโขงของวิสาหกิจชุมชนคกมาดพัฒนา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ISBN/ISSN 2586-9655  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มิถุนายน 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน - ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2568 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ