2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655030041-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิราพร จุ้ยพุทธา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JIRAPORN JUIPUTTA
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 53/2023 on May 1, 2023) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินพันธุกรรมของลักษณะน้ำเชื้อในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Genetic evaluation of semen traits in Thai native chicken (Pradu Hang Dum Morkor 55) under hot and humid conditions 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 พฤษภาคม 2566
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 พฤษภาคม 2566 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 31 พฤษภาคม 2566
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 11 เมษายน 2567
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 เมษายน 2567
F แจ้งผลสอบ 2 พฤษภาคม 2567
F รับรองการแก้ไข 4 มิถุนายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล