2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655030042-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฑารัตน์ พิมพา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JUTARAT PIMPA
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 132/2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 132/2023 on August 16, 2023) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการเสริมเจลว่านหางจระเข้ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่เย็นในไก่พ่อพันธุ์พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effect of Aloe Vera Gel Supplementation on Cooled Semen in Thai Native Roosters (Pradu Hang Dum). 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2566
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2566 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 2 มกราคม 2567
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 16 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 2
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 16 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 2
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 พฤษภาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 9 พฤษภาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม