2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655030048-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุวัฒน์ ทองเดือน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUWAT TONGDUAN
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2567 ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2567) (Pass as in the announcement No. 53/2024 on April 17, 2024) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงมหาชนกของวิสาหกิจชุมชนไม้ผลและมะม่วง ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) FARMERS DEVELOPMENT ON MAHACHANOK MANGO PRODUCTION OF NONGBUA FRUIT TREE AND MANGO COMMUNITY ENTERPRISE, NONGKUNGSRI DISTRICT, KALASIN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ธันวาคม 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 เมษายน 2567
F แจ้งผลสอบ 26 เมษายน 2567
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 30 เมษายน 2567
F รับรองการแก้ไข 19 มิถุนายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เสนอ 27/6/2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์