2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655030051-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. IIN MULYAWATI DARYATMO ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. IIN MULYAWATI DARYATMO
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินพันธุกรรมของลักษณะคุณภาพน้ำเชื้อในไก่พื้นเมืองไทยประดู่หางดำโดยแบบจำลองวันทดสอบถดถอยแบบสุ่ม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Genetic Evaluation of Semen Quality Traits in Prada Hung Dum Thai Native Chicken By Random Regression Model 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 พฤษภาคม 2566
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 พฤษภาคม 2566 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 15 มิถุนายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล 142/2566 ลว 9/5/2566