2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655030059-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ถิรวัฒน์ เกิดขันหมาก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THIRAWAT KOEDKANMARK
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 184/2565) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการเสริมสารสกัดจากรากปลาไหลเผือกใหญ่ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่เย็นและแช่แข็ง ไก่พื้นเมืองไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effect of Eurycoma longifolia root extract on cooled and cryopreserved semen quality in Thai native chicken sperm 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2566
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2566 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 2 มกราคม 2567
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 พฤษภาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 9 พฤษภาคม 2567
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 10 มิถุนายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม