2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655050022-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. MENGYIN CHEN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. MENGYING CHEN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 59/2567 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567) (Pass as in the announcement No. 59/2024 on May 1, 2024) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยอาศัยพื้นฐานคิดเชิงออกแบบที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาพยนตร์และโทรทัศน์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Design and develop a learning innovation based on design thinking to promote creative thinking of freshmen majoring in film and television 
รายละเอียด การเรียนวิชาปรับพื้นฐาน / ให้อาจารย์ทีปรึกษารับรองคุณวุฒิ ว่าไม่ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเนื่องจาก ........... 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ตุลาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.827/2566 ลว.2 ต.ค.2566
D อนุมัติเค้าโครง 26 ตุลาคม 2566 ต้น/2566 turnitin 13%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 พฤษภาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 8 มิถุนายน 2567 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรมะ แขวงเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Design and develop a learning Innovation based on design thinking to promote creative thinking of freshman majoring in film and television 
ชื่อวารสาร Journal of Education,Nakhon Phanom University 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Nakhon Phanom University 
ISBN/ISSN 2697-5890  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 พฤษภาคม 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน May-August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ