2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655050134-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐวรา สุนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATVARA SUNA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF FLIPPED CLASSROOM AND GAME-BASED DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT TO ENHANCE MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING ABILITY IN PROBABILITY FOR GRADE 10 STUDENT 
รายละเอียด โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ตุลาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.825/2566 ลว.2 ต.ค.2566
D อนุมัติเค้าโครง 30 ตุลาคม 2566 ต้น/2566 Turnitin 27%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-