2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655100009-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ไพฑูรย์ เพิ่มศิรินิวาส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHAITOON PERMSIRINIWAS
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ดนตรีบำบัด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 122/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ประสบการณ์ดนตรีบำบัดแบบกลุ่มโดยใช้กิจกรรมการแต่งเพลง เพื่อส่งเสริมคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นด้อยโอกาสในขอนแก่น: กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Experience of Group Music Therapy Using Songwriting to Promote Self-Esteem for Underprivileged Adolescence in Khon Kaen: A Qualitative Case Study 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 12 มิถุนายน 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 เมษายน 2567
F แจ้งผลสอบ 24 เมษายน 2567 Excellence
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งที่ 155/2565 ลว.13 ธค.65
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ คำสั่งที่ 155/2565 ลว.13 ธค.65