2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655220004-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พจนวราภรณ์ เขจรเนตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. POJJAHNAWARAPORN KHEJONNET
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) พระองค์แสน : พุทธศิลป์ และความศรัทธาในพื้นที่วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงในฝั่งประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Phra Ong Saen: Buddhist art and faith in the Mekong Basin cultural area in Thailand. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 23 เมษายน 2566
D อนุมัติเค้าโครง 9 มิถุนายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี คำสั่งคณะที่ 113/2566 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง คำสั่งคณะที่ 113/2566 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566