2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655450022-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วราภรณ์ เสนาวัง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARAPORN SENAWANG
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 113/2566 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 113/2023 on July 17, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 พฤศจิกายน 2566 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 269/2566 ลว. 15 พ.ย. 2566
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 พฤศจิกายน 2566 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤศจิกายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 250/2566 ลว. 31 ต.ค. 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-