2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 8804   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Bunyarit petwisit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ วิทยาเขตหนองคาย 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การเมืองการปกครอง, การบริหารกิจการภาครัฐ, วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615440001-7  นาย จีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 62/2562 ลว. 19 ธ.ค. 2562  
615440002-5  น.ส. ธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 62/2562 ลว. 19 ธ.ค. 2562  
615440004-1  น.ส. สุภาพร โสภิณ  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 62/2562 ลว. 19 ธ.ค. 2562  
615440005-9  น.ส. อรพิน โคตวิทย์  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 62/2562 ลว. 19 ธ.ค. 2562  
615440006-7  นาย ชาตรี อดทน  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 62/2562 ลว. 19 ธ.ค. 2562  
615440008-3  น.ส. วริศรา โยธา  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 62/2562 ลว. 19 ธ.ค. 2562  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน